§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er; DANS GØR EN FORSKEL

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er; Lejre Kommune.

 

§ 2. Formål

Stk. 1.
Det er foreningens formål skabe gode muligheder for, at danseinteresserede kan dyrke alle former for dans og motion til musik både på bredde- og eliteniveau, samt at organisere danse- turneringer/shows med henblik på at udbrede kendskabet til dansesporten blandt borgerne i primært Lejre men også regionen omkring os.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1.
Enhver med interesse for dans og anden form for motion/bevægelse til musik kan optages som medlem af foreningen.

Stk.2.
Optagelse af umyndige medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3.
Optagelse af medlemmer kan kun ske i form af en underskrevet indmeldelsesblanket eller elektronisk via foreningens hjemmeside.

Stk. 4.
Anmodning om optagelse kan nægtes af bestyrelsen, såfremt ansøgeren har udvist illoyalitet eller anden adfærd, der har været til skade for foreningen eller andre foreninger/klubber inden for dansesporten. Bestyrelsen er dog pligtig til at forelægge spørgsmålet på førstkommende generalforsamling efter anmodning fra den, som er nægtet optagelse.

Stk. 5.
Foreningens medlemmer placeres i én af følgende grupper:
Gruppe 1 - aktive medlemmer.
Gruppe 2 - passive medlemmer.
Gruppe 3 - æresmedlemmer.

Stk. 7.

Medlemmer i gruppe 3 udpeges af/skal godkendes, af bestyrelsen.

§ 4. Udmeldelse og udelukkelse

 

Stk. 1.
Udmeldelse skal ske skriftlig via kontakt formularen på foreningens hjemmeside; dansgørenforskel.dk.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ved handling eller omtale, skader foreningens interesse og anseelse.

 

§ 5. Ledelse

Stk. 1.
Foreningens ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer og næstformand senest 14 dage efter ordinær generalforsamling. Tre medlemmer vælges i lige årstal. To medlemmer vælges i ulige årstal.

Den ordinære generalforsamling vælger tillige to suppleanter for en periode på et år.

Stk. 3.
Den ordinære generalforsamling vælger tillige to revisorer, disse vælges for en periode af to år, således at der vælges en revisor hvert år.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne, heriblandt formanden, subsidiært næstformand er tilstede.

Stk. 5.
Alle medlemmer i gruppe 1 og 3 (medlemmer over 18 år) kan opnå valg til bestyrelsen.

Stk. 6.
Alle henvendelser i foreningens navn foretages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget repræsentant.

Stk. 7.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse godkendes af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 6. Økonomi

 

Stk. 1.
Kontingentet betales forud.

Stk. 2.
Kontingentet fastsættes til enhver tid af bestyrelsen.

Stk. 3.
Hvis kontingentet ikke er betalt 3 måneder efter forfaldstid, slettes medlemmet af foreningen og kan kun genoptages med bestyrelsens tilladelse, og mod at betale et indskud svarende til restancen.

Stk. 4.
Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.

Stk. 5.
Foreningens reviderede regnskab skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 6.
Regnskabet føres af foreningens kasserer, og revideres af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

Stk. 7.
Skulle en revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinær generalforsamling.

§ 7. Generalforsamlingen

 

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af maj måned.

Stk. 3.
Foreningen og medlemmerne anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

Stk. 4.
Generalforsamlingen bekendtgøres elektronisk til samtlige medlemmer. Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling og andre generelle og individuelle oplysninger kommunikeres elektronisk.

Stk. 5.
Kommunikation mellem forening og medlemmer foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden. Det er derfor medlemmernes eget ansvar til en hver tid at holde bestyrelsen opdateret med medlemmets aktuelle e-mail adresse.

Stk. 6.
Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til foreningen.

Stk. 7.
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 8.
Ved indkaldelse til generalforsamlinger kan bestyrelsen på forhånd kræve bindende tilmelding, således at det er muligt at finde et egnet forum, baseret på antallet af deltagende medlemmer.

Stk. 9.
Alle afstemninger ved generalforsamlinger foregår ved håndsoprækning. Afstemning skal foregå skriftlig, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.

Stk. 10.
Alle medlemmer i gruppe 1 og 3, som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, og som ikke er i restance, har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret for unge under 15 år udøves af værge/forælder.

Stk. 11.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 12.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomme forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisorer
Eventuelt

Stk. 13.
Forslag, der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling, skal tilstilles bestyrelsen senest 1 uge efter indkaldelse til denne.

Stk. 14.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig motiveret anmodning, vedlagt dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved mindst 5 dage og højest 14 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udleveres til medlemmerne senest 10 dage efter at bestyrelsen har modtaget anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 8. Vedtægtsændringer

 

Stk. 1.
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 

§ 9. Opløsning

 

Stk. 1.
Bestyrelsen kan til enhver generalforsamling stille forslag om foreningens opløsning eller fusion med anden forening.

Stk. 2.
For at en opløsning kan vedtages kræves dog, at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at forslaget vedtages med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af medlemmerne ikke repræsenteret, men opløsningen vedtaget med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer, skal der afholdes en ny generalforsamling inden 4 uger. Hvis denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, jf. § 7, stk. 11, kan opløsningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3.
Ved opløsning, skal foreningens midler anvendes til gavn for dansesporten i Lejre kommune.

 

20/10-2018 ændring i§9 stk. 3 ved ekstra ordinær generalforsamling.

… Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. september 2018.